Back
Next
Nabídka činností
V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
V oblasti požární ochrany
V oblasti podnikové ekologie
Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi
Analýza šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
Školení pro vstup do kolejiště SŽDC
Školení lešenářů
Proč si vybrat právě nás?
Snadnější komunikace
Vstřícnější přístup
Vyšší časová flexibilita
Projektové kompetence
I zdánlivé maličkosti mohou ohrozit velké projekty.
Seetmol.cz
Spolehlivost se zaměřením na detail
B E Z P E Č N O S T    P R Á C E
K O O R D I N Á T O R   B O Z P
P O Ž Á R N Í    O C H R A N A
P O D N I K O V Á   E K O L O G I E
O D B O R N É   Š K O L E N Í
A N A L Ý Z A   Š E T Ř E N Í   P Ú
Copyright © 2018  |  Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, podnikové ekologie a školení  |  design a kód: Tvorba webu, eshop